1. SPLOŠNE DOLOČBE

Izdajatelj kluba zbirateljev je podjetje Galerija SLOART d.o.o., s sedežem v Ljubljani, Trubarjeva 79, matična številka: 6757243000, davčna številka: 33405077

Kartica je katerakoli kartica, ki jo član pridobi s katerimkoli članstvom v klubu zbirateljev SLOART ali programu zvestobe. Podrobnosti o karticah in članstvih so na voljo na spletni strani klub zbirateljev SLOART.

Prosilec je oseba, ki zaprosi za članstvo v klubu zbirateljev. S tem namenom izpolni pristopni obrazec v elektronski ali fizični obliki.

Član in imetnik kartice je prosilec, kateremu je prošnja za članstvo v klubu zbirateljev SLOART bila odobrena.

2. IZDAJA KARTICE IN ODOBRITEV ČLANSTVA

Kartica kluba zbirateljev je namenjena profesionalnim zbirateljem, mecenom, investitorjem v umetnost ter drugim ljubiteljem umetnosti in ni namenjena neregistriranim ali registriranim preprodajalcem umetnin. Izdajatelj lahko zavrne prošnjo za kartico in članstvo in svoje odločitve ni dolžan pojasnjevati.

Prosilec je lahko vsaka polnoletna fizična oseba ali pravna oseba.

Prosilec kartice lahko za kartico in posledično članstvo v klubu zbirateljeve SLOART (v nadaljevanju: članstvo) zaprosi na dva načina:

  • z izpolnitvijo pristopnega spletnega obrazca, ki je obajvljen na naslednji spletni strani: prijava v klub zbirateljev SLOART
  • osebno v poslovnih prostorih izdajatelja, kjer izpolni fizični pristopni obrazec

Prosilec z izpolnitvijo pristopnega obrazca (v spletni ali v fizični obliki) za odobritev članstva in pridobitev kartice in oddajo oz. podpisom le tega, potrjuje, da je seznanjen s temi splošnimi pogoji ter da z njimi v celoti soglaša. Prav tako potrjuje in zagotavlja resničnost podatkov, ki jih je navedel v pristopnem obrazcu. Prosilec soglaša, da lahko izdajatelj preveri vse podatke, navedene v pristopnem obrazcu.

Pri obravnavi prošnje za članstvo in pridobitev kartice lahko izdajatelj zahteva tudi dodatne dokumente prosilca. Prav tako po izdaji kartici in aktivaciji članstva lahko izdajatelj kadarkoli zahteva dodatne dokumente za namene identifikacije člana v primeru uporabe določenih storitev.

V kolikor je prosilčeva prošnja potrjena, mora prosilec pred pridobitivjo kartice in aktivacijo članstva plačati stroške naročnine, v kolikor je kartica ali oblika članstva plačljiva. Podroben cenik je obajvljen na naslednji spletni strani: klub zbirateljev SLOART

Po prejemu plačila, izdajatelj pošlje kartico na prosilčev naslov. Kartico lahko prosilec prevzame tudi osebno v poslovnih prostorih izdajatelja.

Naročnina kluba zbirateljev se po enem letu avtomatično podaljša. Članku kluba zbirateljev se 30 dni pred potekom oz. podaljšanjem naročnine pošlje račun za plačilo. V primeru nepravočasnega plačila se članu članstvo in ugodnosti ter storitve povezane s članstvom zamrznejo.

Zaradi profesionalnosti, časa in truda, ki so potrebni za gradnjo kakovostne umetniške zbirke in spoštovanja do drugih zbirateljev, se je v primeru izčlanitve iz kluba zbirateljev SLOART, v klub ponovno možno včlaniti čez 6 mesecev po izčlanitvi. Omogočena je tudi zamenjava članstva v nižji paket oziroma trajni preklic naročnine brez obveznosti.

Če ste profesor ali raziskovalec na Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru ali Univerze na Primorskem in bi želeli dostop do umetniških del na dražbi ali zaupni prodaji za potrebe znanstvenega raziskovanja, nas kontaktirajte za začasno brezplačno člansko kartico. Dostop se lahko uporablja samo v študijske in nekomercialne zadeve z namenom raziskovanja na področju umetnostne zgodovine ali likovne umetnosti. V tem primeru se obvezujete, da nas seznanite z izsledki svoje raziskave in nas obvestite, če bi se pojavile kakšne nepravilnosti pri podatkih ali provenience umetniškega dela, saj želimo vzpostaviti 100% transparentno in varno poslovanje.

3. PRENOSLJIVOST KARTICE

Vsaka članska kartica je vezana na eno osebo, ni prenosljiva in je na voljo za osebno uporabo. V primeru več uporabnikov v podjetju ali javni instituciji je potrebno naročiti skupinko poslovno kartico. V primeru skupinske kartice je prenosljivost kartice dovoljena.

4. UPORABA IN RAVNANJE S KARTICO

Imetnik kartice odgovarja za varno hranjenje in pravilno uporabo kartice, tako da v največji meri prepreči zlorabo, izgubo ali krajo kartice.

Vse zaupne informacije ter ponudba umetniških del, cene in druge informacije, ki so na voljo na zaupni prodaji ali dražbi oziroma katerekoli informacije na spletnih straneh za člane kluba zbirateljev, so na voljo le za lastno zasebno uporabo. Prepovedana je javna objava ali deljenje in širjenje kakršnih koli informacij, fotografij umetniških del in drugih podatkov, ki so vam na voljo kot članu kluba zbirateljev. V primeru kršitev lahko galerija kadarkoli brezpogojno prekliče veljavnost članstva v klubu in pridobljena cashback sredstva ter stranki povrne stroške tekoče naročnine.

Zbrani vrnjeni denar ob nakupu preko cashbacka lahko vnovčite pri enem od naslednjih nakupov ali donirate v umetniški fond Galerije SLOART za izobraževanje mladih akademskih likovnih talentov v tujini. Cahsback se ne upošteva v primeru dogovorjenega popusta.

Izgubo ali krajo imetnik kartice takoj sporoči s pisno izjavo na elektronski naslov info@sloart.si ali v fizični obliki na naslov izdajatelja. S pisno izjavo potrdi preklic in naroči izdajo nove kartice. Vso gmotno škodo, ki bi morebiti nastala kot posledica izgube ali kraje kartice krije imetnik kartice. Za ponovo izdajo kartice izdajatelj lahko zaračuna stroške izdajanja kartice. V primeru večkratne izgube, kraje ali zamenjave kartice, lahko izdajatelj zavrne ponovno izdajo kartice.

S preklicem kartice preneha pravica do unovčenja privilegijev, ugodnosti, koristi ter bonitet iz predhodne uporabe kartice.

V kolikor imetnik sumi, da je bila kartica zlorabljena s strani tretjih oseb, pri čemer pa kartica ni bila izgubljena ali ukradena (primeri ponarejanja kartic ali zlorabe podatkov o kartici) mora imetnik prav tako nemudoma obvestiti izdajatelja na elektronski naslov: info@sloart.si.

V kolikor imetnik najde kartico za tem, ko je že opravil preklic in naročil novo kartico, stare kartice, katere preklic je prijavil, ne sme več uporabljati.

V primeru zlorabe, neetičnih ali sumljivih dejanj, goljufije, kaznivih dejanj, neplačila, posojanja kartice ali podatkov za prijavo, kršenja splošnih pogojev uporabe, neodgovornega ali nepoštenega ravnanja oziroma malomarnosti lahko galerija zaradi varovanja in zaščite ostalih članov kluba zbirateljev in strank kadarkoli brezpogojno prekliče veljavnost članstva v klubu in pridobljena cashback sredstva ter stranki povrne stroške tekoče naročnine. Morebitno škodo, ki bi nastala v tem primeru, krije imetnik kartice. V primeru hujših kršitev ali suma kaznivih dejanj bo Galerija SLOART obvestila ustrezne organe pregona.

5. DOSTOP DO PORTALA

Izdajatelj vsem imetnikom kartic omogoča dostop do spletnega portala Moj klub zbirateljev. Po uspešno izvedeni registraciji, ki jo člani lahko izvršijo na spletni strani za registracijo, bodo člani lahko dostopali do podatkov o svojem poslovanju z izdajateljem in podatke o stanju kartice (npr. pregled pridobljenih ugodnosti, ...). Vsi pomembni podatki in vaši osebni podatki za člansko kartico so v podatkovni bazi ustrezno šifrirani.

6. TRAJNA ALI ZAČASNA OMEJITEV PRAVICE UPORABE KARTICE

Izdajatelj si pridržuje pravico, da začasno ali trajno omeji ali odvzame pravico do uporabe kartice in s tem članstva v klubu zbirateljev SLOART, v primerih:

  • ko imetnik z uporabo kartice krši veljavno zakonodajo in/ali določila teh splošnih pogojev ali omogoči kršitev drugi osebi
  • objektivno utemeljenih razlogov, povezanih z varnostjo kartice in članstvom v klubu zbirateljev
  • obstoja suma, da gre za neodobreno ali goljufivo uporabo kartice

Izdajatelj si pridržuje pravico izvajanja nadzora nad rednim poslovanjem imetnika in monitoringa sumljivih transakcij z namenom preprečevanja tveganj zlorab kartic in članstva v klubu zbirateljev.

7. OBDELAVA PODATKOV

Prosilec z izpolnitvijo in oddajo oz. podpisom pristopnega obrazca (v spletni ali fizični obliki) poda izrecno osebno soglasje, da izdajatelj kot upravljavec zbirke osebnih podatkov, zbira in obdeluje osebne podatke, ki izhajajo iz njegovega pravnega razmerja z izdajateljem, in sicer naslednje kategorije osebnih podatkov:

  • podatke, ki se nanašajo na imetnika, med drugim: ime in priimek, kraj, ulica in hišna številka, poštna številka in pošta, občina, elektronski naslov, telefonska številka
  • navade imetnika, kot so na primer: katera umetniška dela si ogleduje na spletni strani, katere podstrani si ogleduje, kolikokrat obišče spletno stran
  • podatki o nakupih in obračunanih ugodnostih, zlasti pa: datumi, vrste in vsebine nakupov, vrednosti nakupov, načini plačila, obračunane ugodnosti
  • podatke o poslanih oglasnih sporočilih, zlasti: datumi pošiljanja sporočila, vsebina oglasnih sporočil, načini pošiljanja sporočil.

Uporabnik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način (npr. preko elektronske pošte) zahteva, da upravljalec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namene neposrednega trženja. Upravljalec bo v 15 (petnajstih) dneh ustrezno preprečil uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih 5 (petih) dneh pisno ali na drug dogovorjen način (npr. prek elektronske pošte) obvestil uporabnika, ki je to zahteval.

Izdajatelj obravnava podatke prosilcev in imetnikov kartic in podatke, ki jih le ti posredujejo v skladu z 7. členom splošnih pogojev uporabe spletišča SLOART.si. Splošna pravila in pogoji poslovanja so dosegljvi na sledeči povezavi: Splošni pogoji Galerije in dražbene hiše SLOART

8. SPREMEMBA PODATKOV

Imetnik je dolžan najkasneje v osmih dneh po nastanku spremembe oz. v osmih dneh po vsakokratni zahtevi izdajatelja le-temu pisno sporočiti vsako spremembo oz. dopolnitev podatkov, pomembnih pri poslovanju s kartico. (zlasti: ime, priimek, naslov itd.).

V primeru, da imetnik ne dopolni oz. sporoči spremenjenih podatkov, lahko izdajatelj prekliče veljavnost kartice in s tem članstva ali jo odvzame.

9. Reševanje sporov

Morebitne spore bosta upravljalec in uporabnik reševala sporazumno, v primeru neuspeha pa pred stvarno pristojnim sodiščem v Ljubljani.

10. Veljavnost in spremembe splošnih pogojev

Ti splošni pogoji začnejo veljati z dnem 1. 10. 2018.

Z uveljavitvijo teh splošnih pogojev prenehajo veljati predhodni splošni pogoji.

Upravljalec si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni oziroma dopolni določbe splošnih pogojev za obiskovalce in uporabnike spletnega portala.

Spremenjeni oz. dopolnjeni pogoji so avtomatično obvezujoči za obiskovalce in uporabnike, zato je njihova dolžnost, da redno obiskujejo to stran, kjer so navedeni splošni pogoji in preveriijo ali je prišlo do kakšnih sprememb.